Bujamini jeton me pl.umb në këmbë në bu.rgun e Idrizovës, nuk dërgohet në spital?!

Një i bu.rgosur jeton me pl.umb në këmbë në bu.rgun më të madh në Maqedoni atë të Idrizovës afër Shkupit shkruan Dosie.mk. Sipas informacioneve i arr.estuari është dashur të dërgohet për shë.rim në Klinikën e kirurgjisë por autoritetet e bu.rgut nuk e dërgojnë me muaj të tërë. Ai posedon leje nga gjy.kata për shë.rim kurse autoritetet e bu.rgut është dashur ta dërgojnë në klinikë më 8 maj kur edhe i është caktuar termin te mjeku. Mirëpo për shkaqe të pasqaruara ai nuk është dërguar. Për shkak të pl.umbit që ka në këmbën e djathtë ai mund të mbetet invalid tërë jetën.
Autoritetet e bu.rgut kanë deklaruar se pritet asistencë për transferimin dhe ruajtjen e tij në spital për çka veçmë është caktuar termin i ri shëndetësor. Bëhet fjalë për të arr.estuarin Bujamin Fetov një nga shtatë shtetasit e Maqedonisë të dë.nuar nën ak.uzë për pjesëmarrje në lu.ftën e Sirisë. Gjashtë prej tyre janë dë.nuar me nga 6 vite kurse njëri me 9 vite bu.rg.