Raporti i INSTAT: Gjysmën e prodhimit vendas e realizojnë 1.2% e ndërmarrjeve

Instituti i Statistikave ka raportuar se numri i ndërmarrjeve aktive për vitin 2017 u ul me 0,8 %. Në uljen e numrit të ndërmarrjeve aktive, prodhuesit e shërbimeve dhe të mirave kontribuan negativisht me 0,6 pikë përqindje dhe 0,2 pikë përqindje. Ndërkohë, në prodhuesit e të mirave, numri i ndërmarrje ka pësuar rënie me 1,3 % krahasuar me vitin 2016, ndërsa treguesit e tjerë kanë shënuar rritje; numri i të punësuarve me 5,9 %, shitjet neto me 7,7 % dhe investimet me 1,0 %. Sektori me numrin më të madh të ndërmarrjeve është ai i tregtisë (41,4 %) i ndjekur nga sektori i shërbimeve të tjera (20,8 %) dhe sektori i akomodimit dhe restoranteve (18,2 %). Gjatë 2017, sektori i industrisë nxjerrëse pati numrin më të vogël të ndërmarrjeve aktive të cilat zunë 0,5 % të ndërmarrjeve aktive gjithsej. Në vitin 2017, operuan 107.671 ndërmarrje aktive, duke u ulur me 0,8 %, krahasuar me vitin 2016, ndërsa numri gjithsej i të punësuarve u rrit me 4,9 %.

Treguesit kryesorë
Bazuar në rezultatet paraprake të Anketës Strukturore të Ndërmarrjeve, kontributin më të madh në rritjen prej 7,9 % të shitjeve neto e dhanë prodhuesit e shërbimeve me +5,3 pikë përqindje, të ndjekur nga prodhuesit e të mirave me +2,6 pikë përqindje. Gjatë vitit 2017, sektori i tregtisë zë peshën më të lartë të shitjeve neto me 46,8 %, i ndjekur nga sektori i ndërtimit me 12,0 %. Sektorët me peshën më të vogël janë sektori i akomodimit dhe restoranteve (2,5 %) dhe sektori i industrisë nxjerrëse (3,4 %).

Madhësia e ndërmarrjeve
Gjatë 2017, nga vrojtimi rezulton se ndërmarrjet me 50 e më shumë të punësuar japin kontributin kryesor në ekonomi dhe realizuan 46,5 % të shitjeve neto, 41,5 % të të punësuarve gjithsej dhe 70,1 % të investimeve, por përbëjnë vetëm 1,2 % të ndërmarrjeve aktive. Gjatë vitit 2017, ndërmarrjet me 50 e më shumë të punësuar zunë 5,0 % të ndërmarrjeve prodhuese të të mirave dhe realizuan 65,3 % të shitjeve neto. Numri i të punësuarve në këtë grup zuri 63,3 % të të punësuarve në prodhuesit e të mirave, ndërsa investimet arritën vlerën 134 miliardë lekë dhe përbënë 83,4 % të investimeve. Ndërmarrjet në grupin me 1-4 të punësuar përfaqësuan 70,1 % të ndërmarrjeve të prodhuesve të të mirave gjatë 2017 dhe punësuan 9,8 % të të punësuarve. Ky grup ndërmarrjesh realizoi 6,2 % të shitjeve neto dhe 4,5 % të investimeve për prodhuesit e të mirave.