Tribunali për kri*me lu*fte të mos shfrytëzohet për poenë politik

Krijimi i Tribunalit për Kri*me Lu*fte në Kosovë aktualisht është i pa mundur përderisa duhet të ketë vullnet nga bashkësia ndërkombëtare, ndërsa Dhomat e Specializuara janë një sukses i shtetit të Serbisë.

Kështu është thënë sot në panelin e diskutimit “Gjykimi i kr*imeve të luft*ës në kohë krize: Zhvillimet e fundit lidhur me Dhomat e Specializuara dhe Tribunali i Propozuar për Kri*me Luf*te në Kosovë”, të organizuar nga Grupi për Studime Juridike dhe Politike(GSJP).

Me këtë rast drejtoresha ekzekutive në GSJP, Arbresha Loxha çështja e krijimit të Tribunalit Ndërkombëtar për gjykimin e krime*ve të lu*ftës të bëra në Kosovë duhet bëhet larg agjendave politike dhe të mos shfrytëzohet për poenë politik, por në fakt çfarë do të duhet të bëhej, është që të ekzistoj një qasje serioze, pra të themelohet një Komision Shtetëror Profesion i cili do të hartonte një kornizë për procesin e gjykimeve të kri*meve të lu
8ftës në Kosovë.

Loxha tha se e legjislacioni aktual në Kosovë mundëson gjykimin e krim*eve të lu*ftës, ekzistojnë të mekanizmat e mundshme, në mënyrë që të gjykohen kr*imet e luf*tës në Republikën e Kosovës, ndërsa dështimi ose barra për dështimin e mos gjykimin e krim*eve të luftë*s në Kosovë, konsiderohet se bie mbi prokurorin e shtetit, misionin e UNMIK-ut, EULEX-it dhe akterë të tjerë si vendor ashtu edhe ndërkombëtarë.

“Ne konsiderojmë që është me rëndësi që ky proces të përmbaj tri faza në mënyrë që të jetë kredibil: Së pari të realizohet me sukses faza e dokumentimit të krime*ve, pastaj faza e hetimit dhe faza e gjykimit. Përveç çështjes së Tribunalit të krim*eve të luft*ës, sot jemi mbledhur të diskutojmë edhe për të rejat se çfarë ka ndodhur mbi zhvillimet e Gjykatës Speciale. GSPJ që nga fillimi e ka përcjell me vëmendje gjithë procesin e kësaj gjykate”, theksoi Loxha.