Tronditet Gostivari: Tre persona përdh*unojnë një fëmijë

Prokuroria Themelore Publike e Gostivarit parashtroi ak*takuzë kundër tre personave që në mars dhe në korrik të vitit 2018 kanë për*dhunuar një fëmijë, duke bërë kështu vepra penale për të cilat ekziston dënim me bur*g prej të paktën 12 vitesh. Prokurori kompetent publik nga PTHP -ja e Gostivarit së bashku me akt*akuzën në Gjykatën Themelore të Gostivarit parashtroi propozim për vazhdimin e masës së arr*estit për të akuzuarit.

Siç është cituar në njoftimin e Prokurorisë Publike, i akuzuari i parë ngarkohet me vepër penale Ab*uzim se*ksual ndaj një fëmije që nuk ka mbushur 14-vjeç. Ai në mars të vitit 2018 duke lëvizur me makinë e ka takuar fëmijën në rrugë dhe me for*cë e ka futur në automjet. Më pas e ka çuar në një vend të vetmuar ku edhe ka kryer dhu*në sek*suale ndaj fëmijës-vik*timës, të cilës pas kryerjes së veprës i ka dhënë kompensim financiar.

I akuzuari i dytë në korrik të vitit 2018 i ofroi para fëmijës-vik*timë, duke e çuar në shtëpinë e tij ku edhe ka bërë abu*zimin seksual. Gjatë muajve të ardhshëm i akuzuari i dytë i ka ofruar para fëmijës që të realizojë kontakte me të përmes rrjeteve sociale më qëllim realizimin e marrëdhënieve sek*suale me persona të tjerë, ndërsa për këtë ka kërkuar që fëmija të kërkojë para dhe ta njoftojë atë. Për shkak të asaj që ka bërë, i dyshuari i dytë përveç Abu*zimit sek*sual me fëmijë që nuk ka mbushur 14 vjeç, ngarkohet edhe për vepër pen*ale Ndërmjetësim në kryerjen e pros*titucionit.

I akuz*uari i tretë, i cili ndiqet për vazhdimësinë e kryerjes së veprës penale – ka ab*uzuar sek*sualisht disa herë me fëmijën – vi*ktimë. Në ak*takuzë ky person ngarkohet për vepër të kryer pe*nale në vazhdimësi Ab*uzim sek*sual ndaj një fëmije që nuk ka mbushur 14-vjeç, shtohet në njoftimin e Prokurorisë Publike.